Všeobecné obchodné podmienky

Objednávky

Objednávku  tovaru je možné realizovať pomocou internetového obchodu, e-mailom : caffegallianosk@gmail.com alebo telefonicky na +421 949 392 109Sme platca DPH.

„Predávajúci“ je predávajúci Mário Prokop, Hájska 1194/2B, 920 03 Šulekovo, IČO 35109831, IČ DPH: SK1040150430.

Termín dodania objednaného tovaru

Všetky naše zásielky sú doručované poštou, kuriérom, alebo našou vlastnou dopravou. Ak je objednaný tovar skladom, doba jeho dodania sa obvykle pohybuje od 24 – 72 hodín podľa vyťaženosti kuriérskej spoločnosti. Ak je potrebné tovar objednať u výrobcu a ten ho má skladom je dodacia doba obvykle 3 – 14 pracovných dní. Ak tovar skladom nie je ani u výrobcu a teda je potrebné ho vyrobiť, dodacia doba bude oznámená zákazníkovi individuálne. Vyhradzuje si právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania majú iba informatívny charakter, teda nie sú záväzné a podliehajú osobitnému potvrdeniu objednávky.  Ak Vám zmena dodacieho termínu nebude vyhovovať možete kedykolvek odstupiť od zmluvy.

Záloha

Pri objednávaní väčšieho množstva tovaru podľa požiadaviek zákazníka môže byť kupujúcemu vystavená zálohová faktúra v dohodnutej výške ( ako záloha ) z výslednej ceny objednávaného tovaru. Pri odstúpení zákazníka od objednávky je záloha nevratná v prípade, ak sa jedná o špecifický druh tovaru.

Doprava a platba

Doručenie – Pošta – 3,00 €

 • doručenie priamo do Vašich rúk
 • možnosť platby na dobierku 
 • tovar skladom odosielame do 48 hodín v pracovné dni
 • doručujeme na území Slovenskej republiky

Priama platba na účet (bez poplatku)

Po odoslaní objednávky pošlite vašu platbu priamo na náš bankový účet. Na identifikáciu platby použite vaše číslo objednávky. Objednávka nebude odoslaná pokiaľ peniaze nedorazia na náš účet.

 • BANKA: Tatra banka, a.s.
 • KÓD BANKY: 1100
 • IBAN: SK64 1100 0000 0029 2987 2130
 • BIC: TATRSKBX

Dobierka (bez poplatku)

Platba v hotovosti pri prebratí zásielky.

Spôsoby platby za tovar

Zákazník sa môže rozhodnúť pre rôzne spôsoby úhrady za objednaný tovar:

 1. platba kartou
 2. platba vopred – prevodom na účet

Technické parametre dodávaného tovaru

Technické parametre tovaru uvedené v informáciách v e-shope sa v niektorých prípadoch môžu mierne líšiť od skutočných údajov, najmä v prípade, že ich výrobca upravil – uvedenie novšieho modelu – série, prípadne, že ich zle uviedol už samotný výrobca tovaru.

Prevzatie tovaru

Objednaný tovar dodávame výlučne kuriérskou službou alebo našou dopravou. Tovar si pri preberaní riadne skontrolujte (množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo). Každé poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý tovar doručil. Neskoršie reklamácie množstva a špecifikácie dodaného tovaru nemusia byť uznané z dôvodu absencie škodového protokolu. Nami expedované zásielky sú riadne zabalené a skontrolované.

VRÁTENIE TOVARU / REKLAMÁCIA

Vrátenie tovaru

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto ustanovenie rozširujeme na 14 dní a týka sa len zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktoré bolo zakúpené osobným odberom v našej kamennej prevádzke.

Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar.

Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

 • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov, 
 • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
 • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok CaffeGalliano.sk

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je predávajúci Mário Prokop, Hájska 1194/2B, 920 03 Šulekovo, IČO 35109831, IČ DPH: SK1040150430.

c. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar dodaný poškodený, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

b. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

d. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

a. Reklamácia sa uplatňuje osobne na predajni (výdajnom mieste), prípadne poštou na adrese pobočky .

b. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

c. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

d. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

e. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, (viď. www.caffegalliano.sk) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

f. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu.

e. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

4. Záverečné ustanovenia

a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.08.2022.

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás : caffegallianosk@gmail.com

Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kupujúci fyzická osoba – objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom a kópiou dokladu o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom, a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

V prípade vrátenia tovaru odstúpením fyzickej osoby od kúpnej zmluvy do 14 dní, bude kupujúcemu vrátená celková kúpna cena tovaru. Pri pochybení internetového obchodu odoslaním nesprávneho tovaru hradí dopravu dodávateľ a kupujúcemu bude vrátená celková kúpna cena tovaru vrátane poštovného. 

Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní nemá podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar “na IČO”.